Arthropod Systematics & Phylogeny 67(2): 287-287, doi: 10.3897/asp.67.e31705
Corrections to earlier issues
expand article infoGerda Buder, Christin Grossmann, Anna Hundsdoerfer§, Klaus-Dieter Klass
‡ Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Dresden, Germany§ Museum für Tierkunde, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Dresden, Germany
Open Access